Regulamin

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi
pośredniczenia w rejestracji Nazwy Domeny i późniejszego świadczenia obsługi
administracyjnej i technicznej Nazwy Domeny (zwanej dalej łącznie: Usługą) przez Hermes z siedzibą w Warszawie ul. Sarmacka 20A lok. 123, NIP: 5212869136, REGON: 381299222 pod adresem www: https://getname.pl [zwanym dalej: getname.pl]

2. Rejestr – podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie Nazw w tej
Domenie lub inne czynności dotyczące Nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi
posługuje się Rejestr.

3. Rejestrator – podmiot posiadający status oficjalnego rejestratora domen, akredytowanego
przez właściwy Rejestr, który może działać na zlecenie getname.pl jako pośrednik między Klientem a
właściwym Rejestrem.

§2 Zasady korzystania z Usługi.

1. getname.pl wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właściwym Rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej getname.pl ofert Rejestru, umożliwienie dokonania zamówienia Nazwy Domeny za pośrednictwem strony internetowej getname.pl, przekazanie dokonanego na stronie internetowej getname.pl zamówienia do właściwego Rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Nazwy Domeny.

2. getname.pl nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny. Dokonanie rejestracji lub
przedłużenia zależy wyłącznie od decyzji właściwego Rejestru.

3. W oparciu o Umowę o pośredniczenie w rejestracji Nazwy Domeny, Klient udziela getname.pl zgody do reprezentowania go przed Rejestrem. Klient jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody
w formie i terminie wymaganym przez getname.pl. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności
zmierzające do zarejestrowania i zarządzania Nazwą Domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestrowi danych osobowych Klienta, zgodnie z wymogami Rejestru.

4. getname.pl wystąpi do właściwego Rejestru o rejestrację Nazwy Domeny po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty wskazanej w podsumowaniu warunków zamówienia lub w innym momencie
wynikającym z zasad określonych przez Rejestr.

5. Oprócz przypadków wskazanych w Regulaminie świadczenia usług getname.pl, getname.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy:
a) Klient poda nieprawidłową składnię Nazwy Domeny i nie poprawi tych danych pomimo
wezwania getname.pl,
b) Nazwa Domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o
rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej.

6. Oprócz przypadków wskazanych w Regulaminie świadczenia usług getname.pl, getname.pl jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) Nazwa Domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
b) wniosek o rejestrację danej Nazwy Domeny został już wcześniej złożony przez osobę
trzecią,
c) wniosek o rejestrację Nazwy Domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, a Klient
nie uzupełni go pomimo wezwania getname.pl lub Rejestru, w terminie wskazanym przez getname.pl lub Rejestr, lub z innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn rejestracja Nazwy Domeny
jest niemożliwa.

7. Klient ma pełne prawo dysponowania Nazwą Domeny. getname.pl zobowiązuje się do realizowania
dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Nazwą Domeny, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą Panelu Klienta, przy użyciu poprawnego loginu i hasła. Dyspozycje Klienta, których
dotyczy powyższe zobowiązanie nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Nazwy Domeny, getname.pl będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie Nazwy Domeny na swoich serwerach, do mieszczenia pod adresem Nazwy Domeny informacji lub reklam o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.

8. getname.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zablokowanie lub usunięcie Nazwy Domeny przez Rejestr oraz ewentualne zajęcie jej przez
osobę trzecią,
b) rejestrację Nazwy Domeny w złej wierze,
c) zgłoszenie roszczeń do danej Nazwy Domeny przez osoby trzecie,
d) dokonanie zmian w konfiguracji Nazwy Domeny lub usunięcie Nazwy Domeny przez osobę
nieuprawnioną będące następstwem udostępnienia przez Klienta loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim,

9. getname.pl nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną Nazwy Domeny, chyba że regulamin konkretnej Usługi getname.pl, bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

10. Techniczne zmiany w konfiguracji Nazwy Domeny, w tym w szczególności wydelegowanie
Nazwy Domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed Rejestrem, chyba że Strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:
a) wyrejestrowania Nazwy Domeny,
b) odwołania zgody przez Klienta,
c) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy getname.pl i Klientem.

11. Z chwilą wyrejestrowania Nazwy Domeny lub jej transferu przez Klienta do innego dostawcy
Umowa ulega rozwiązaniu.

12. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi jest:
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia usług getname.pl, dostępnego na stronie
internetowej pod adresem: getname.pl /regulamin oraz
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu właściwego Rejestru, dostępnego na stronie
internetowej pod adresem: https:// getname.pl/regulamin_nask oraz
d) uiszczenie opłat z tytułu wykonania Usługi.

§3 Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje:
a) Regulamin właściwego Rejestru, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
https://getname.pl/regulamin_nask,
b) Regulamin świadczenia usług getnamepl, dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://getname.pl/regulamin.